Algemene voorwaarden e-count accounting & tax services

1. Algemeen


1.1  Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, alsmede 7a:1680 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door e-count accounting & tax services, formeel gevestigd te Den Haag hierna te noemen e-count.
1.2  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle overeenkomsten tussen e-count en cliŽnt alsmede op de hieruit voortvloeiende overeenkomsten en verdere (rechts)handelingen van e-count met, voor of jegens cliŽnt.
Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere van toepassing verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen, tenzij uitdrukkelijk alsdan uitgesloten, en op alle buitencontractuele relaties tussen partijen, met name onrechtmatige daad.

2. Relatie e-count


2.1 E-count zal zich inspannen de overeenkomst met cliŽnt met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren. E-count staat evenwel niet in voor het bereiken van het door cliŽnt beoogde resultaat. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van cliŽnt. E-count en de cliŽnt hebben steeds het recht de overeenkomst tussentijds te beŽindigen.
2.2  CliŽnt is gehouden alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst, alsmede alle door e-count verlangde gegevens en informatie, te verstrekken aan e-count. CliŽnt staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan e-count verstrekte gegevens en informatie.
2.3  CliŽnt wordt geacht de opdracht aan door e-count te zijnen behoeve ingeschakelde derden, te hebben gegeven, zulks onverlet de gedragsregels van de beroepsorganisaties. e-count is gemachtigd bij de inschakeling van derden namens cliŽnt een beperking van aansprakelijkheid te aanvaarden. De toepasselijkheid van artikel 6:76 BW is uitgesloten.

 

3. Aansprakelijkheid e-count

3.1  Zodra hij een mogelijke grond voor een deugdelijke aanspraak heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, is cliŽnt gehouden om onverwijld, met bescheiden gestaafd en deugdelijk onderbouwd het bestaan van deze pretense aanspraak jegens e-count schriftelijk aan e-count mede te delen op straffe van verval van recht. Ieder aanspraak jegens e-count vervalt na twee jaar nadat de mededeling door cliŽnt is geschied, althans had behoren te geschieden, tenzij die aanspraak inmiddels bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt. E-count is niet aansprakelijk jegens cliŽnt, zolang cliŽnt zijn verplichtingen jegens e-count niet is nagekomen. Het recht om de overeenkomst met e-count te ontbinden is uitgesloten.
3.2  Iedere aansprakelijkheid van e-count is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitbetaald op grond van de (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering(en), te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de polisvoorwaarden niet ten laste van die verzekeraars is.
3.3  E-count is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade en/of bedrijfsschade. De aansprakelijkheid van e-count gaat nooit verder dan bepaald in deze algemene voorwaarden, ongeacht of sprake is van vorderingen uit hoofde van overeenkomst of uit andere hoofde, met name onrechtmatige daad. Anderen dan cliŽnt kunnen aan de overeenkomst en de (niet) uitvoering daarvan geen rechten ontlenen. CliŽnt vrijwaart e-count voor aanspraken van derden. Beperkingen van aansprakelijkheid ten gunste van e-count strekken, werknemers en niet-ondergeschikte vertegenwoordigers en hulppersonen van e-count.

4. Honorarium c.a.


4.1  E-count brengt voor haar werkzaamheden een honorarium in rekening, waarbij in beginsel wordt uitgegaan van een uurtarief, een forfaitaire vergoeding voor kantoorkosten en de aan de zaak bestede tijd, alsmede de gemaakte kosten. E-count heeft het recht het door haar gehanteerde uurtarief en de door haar in rekening gebrachte vergoedingen tussentijds te wijzigen. De wijziging geldt ook indien zij niet vooraf is meegedeeld. E-count is steeds gerechtigd van cliŽnt een voorschot op het honorarium c.a. te verlangen.

4.2 Indien het honorarium in rekening wordt gebracht in maandtermijnen voor de administratieve dienstverlening volgens het basispakket, brengt e-count bij aanvang van de opdracht drie termijnen in rekening. Deze betaling dient als credit-check en ter dekking van de kosten voor het aanmaken van een nieuwe administratie. Na afloop van deze drie maanden volgt de maandelijkse facturering. De maandbedragen zijn gebaseerd op de omvang van de administratie en worden daar jaarlijks op aangepast. De maandtarieven worden jaarlijks geÔndexeerd op basis van de Consumenten Prijsindex.
4.3  Betaling van de declaraties van e-count dient te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum, en in geval van enige tekortkoming van CliŽnt onverwijld. CliŽnt heeft niet het recht van verrekening of opschorting. CliŽnt is gehouden tot het stellen van zekerheid en/of tot inbetalinggeving, indien opeisbare vorderingen van e-count op cliŽnt en/of groepsmaatschappijen en meerderheidsdeelnemingen van cliŽnt onvoldaan blijven. E-count is in dat kader onherroepelijk gemachtigd namens cliŽnt aan zichzelf te verpanden al hetgeen zij van cliŽnt onder zich heeft of aan cliŽnt verschuldigd is. Alle (buiten) gerechtelijke kosten van e-count die verband houden met de invordering van haar vorderingen komen voor rekening van cliŽnt.
4.4  E-count heeft het recht ook hetgeen zij voorwaardelijk en/of redelijkerwijs voorzienbaar van cliŽnt te vorderen heeft en/of zal hebben te verrekenen met hetgeen zij aan cliŽnt en/of verschuldigd zijn en/of redelijkerwijs zullen worden. Voor het doel van deze bepaling wordt onder cliŽnt worden mede begrepen groepsmaatschappijen en/of meerderheidsdeelnemingen van cliŽnt.

5. Overig


5.1  CliŽnt verleent e-count door ondertekening van de overeenkomst toestemming voor automatische bewerking van door e-count verzamelde en te verzamelen persoonsgegevens. CliŽnt verleent toestemming tot contractsoverneming.
5.2  De huidige en toekomstige rechten van intellectuele of industriŽle eigendom verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst berusten uitsluitend bij e-count respectievelijk komen alleen e-count toe. Het is cliŽnt niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen/of andere rechten van intellectuele of industriŽle eigendom te verwijderen en/of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding.
5.3  E-count komt geen beroep toe op deze algemene voorwaarden voor zover dat (geheel of gedeeltelijk) niet is toegestaan door de eerder genoemde beroepsorganisaties. Indien ťťn of meer bepalingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet afdwingbaar zullen blijken, worden zij hierbij voor alsdan vervangen door bepalingen waarvoor dit niet geldt en die zoveel mogelijk hetzelfde regelen als de ongeldige of niet afdwingbare bepaling. Voor zover dit noodzakelijk mocht zijn, zullen partijen te goeder trouw nader overleg voeren over de precieze bewoordingen van deze in de plaats getreden bepalingen.
5.4  Bij uitsluiting is Nederlands recht op deze overeenkomst van toepassing. Over geschillen in verband met of naar aanleiding van de overeenkomst zal geen mededeling aan derden worden gedaan en deze zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

 

Aldus opgemaakt,

4 maart 2014

 

 

 

A. de Wilde

Partner e-count accounting & tax services